Zwrot podatku VAT

Zwrot podatku VAT – zmiany podatkowe w 2017 roku

Zmiany podatkowe w 2017 roku w zakresie zwrotu podatku VAT nie są zastraszające. Począwszy od rozliczeń za styczeń, zmieniły się zasady uzyskiwania zwrotu VAT w terminie 25 dni. Aktualnie w prawie podatkowym są cztery terminy i sytuacje, w których przysługuje zwrot podatku VAT. Pierwsze trzy nie uległy zmianie, a więc w terminie 60 dni przysługuje zwrot podatnikowi, który wykonał czynności opodatkowane na terytorium kraju oraz temu, który wykonał te czynności poza Polską. Również bez zmian, w terminie 180 dni, przysługuje zwrot podatnikowi, który nie wykonał ani czynności opodatkowanych, ani niepodlegających opodatkowaniu w Polsce. Wprowadzone zmiany podatkowe w 2017 roku dotyczą zaś warunków zwrotu w terminie 25 dni od dnia złożenia deklaracji.

W nowym roku urząd skarbowy jest zobowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, jeżeli podatnik spełnia warunki z art. 87 ust. 6 ustawy o VAT. Warunków jest kilka:

– Wykazane w deklaracji podatkowej kwoty naliczonego podatku z poprzednich okresów rozliczeniowych muszą wynikać z: faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym (rachunek musi znajdować się w banku mającym siedzibę na terytorium kraju bądź SKOKu, którego podatnik jest członkiem); innych faktur dokumentujących należności, jeśli ich łączna kwota nie przekracza 15000 zł; dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji celnych zapłaconych przez podatnika; importu towarów, rozliczanego zgodnie z art. 33 a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów czy też świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca.

– Kwota podatku naliczonego albo różnica podatku, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji, nie przekracza 3000 zł.

– Podatnik złożył w urzędzie skarbowym dokument potwierdzający zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

– Podatnik przez minionych 12 miesięcy, poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot, był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje miesięczne lub kwartalne.

Jakie inne zmiany podatkowe w 2017 roku?

W nowym roku organy podatkowe otrzymały możliwość kontroli kontrahentów podatnika w ramach czynności sprawdzających. Do ustawy o VAT dodany został art. 87 ust. 2b, zgodnie z którym weryfikacja zasadności zwrotu różnicy podatku może obejmować również sprawdzenie podmiotów biorących udział w obrocie towarami lub usługami, będącymi przedmiotem rozliczenia podatnika, oraz sprawdzenie zgodności tych rozliczeń. Przepisy o kontroli krzyżowej stosuje się obecnie także do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, uczestniczących w dostawie tego samego towaru lub świadczeniu tej samej usługi. Zmiany podatkowe w 2017 roku mają umożliwić organom podatkowym przeprowadzanie czynności sprawdzających nie tylko u bezpośrednich kontrahentów podatnika, lecz także u pozostałych podmiotów, które brały udział w obrocie danymi usługami czy towarami. Jeżeli chcesz dowiedzieć czegoś więcej na temat zwrotu podatku VAT odwiedź stronę www.efka-bielsko.pl


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *