Podatki w Polsce

Podatki w Polsce co musisz wiedzieć?

Pierwsza połowa roku to czas rozliczeń podatkowych. Najpopularniejszą deklaracją podatkową jest PIT 37, składana przez pracownika/ zleceniobiorcę lub emeryta/rencistę do rozliczenia rocznych przychodów. Dokument PIT jest więc stosowany do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Jakie są jednak inne rodzaje podatków? Poniżej wyjaśnienie, jakie występują podatki w Polsce wraz z krótką charakterystyką istoty funkcjonowania systemu podatkowego.

Podatkiem nazywa się publicznoprawne, przymusowe, nieodpłatne i bezzwrotne świadczenie na rzecz państwa. Świadczenie to jest głównym źródłem dochodów państwa umożliwiającym finansowanie jego działalności. Budowa dróg, szpitali oraz szkół jest możliwa właśnie dzięki podatnikom. Co ważne, różny jest podmiot i przedmiot opodatkowania. Współcześnie podatki w Polsce mają charakter głównie bezpośrednich i należą do nich: podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), podatek rolny, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości, podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek tonażowy oraz zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej. Pośrednie podatki w Polsce to natomiast: podatek od towarów i usług (VAT), podatek od gier i podatek akcyzowy. Poza tym, różny  jest sposób poboru podatków, a konkretnie tryb i warunki płatności. Podatki w Polsce tworzą wzajemnie powiązany i przenikający się system podatkowy, na który składają się organy administracji samorządowej i rządowej oraz prawo podatkowe- zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, w tym również karne prawo skarbowe.

Podatki w Polsce pełnią rolę fiskalną państwa, czyli zaspokajają potrzebę finansowania potrzeb publicznych państwa. Poza tym, wypełniają funkcję redystrybucyjną, opierającą się na podziale dochodów budżetowych, jakie są uzyskiwane z podatków, pomiędzy związkami publicznoprawnymi a obywatelami. Nie sposób pominąć funkcji stymulacyjnej podatków, która ma na celu regulację procesów gospodarczych. Podstawa nakładania obowiązku podatkowego w Polsce została zapisana w ustawie zasadniczej, zaś szczegółowe prawo podatkowe określa tak zwana ordynacja podatkowa. Obowiązek uiszczania opłat podatkowych traktowana jest zazwyczaj jako przykry obowiązek, należy jednak pamiętać, że w ten sposób wyznacza się demokratyczny charakter kraju, przewidującego współfinansowanie przez wszystkich obywateli utrzymania infrastruktury i wielu usług o charakterze publicznym.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *